Tilgang til psykoterapi

Organisk psykoterapi:

Organisk psykoterapi er en terapiform, der ser relationer som det helt grundlæggende omdrejningspunkt for menneskers liv og eksis­tens.

Alle mennesker har en række basale behov, som skal opfyldes tilstrækkeligt for at den enkelte oplever livsglæde og tilfredsstillelse i livet: aner­kendelse, at høre til, plads, støtte, udfordringer og grænser. Disse ting læres i relationer. Afhængig af hvordan og hvor godt disse behov er blevet opfyldt og mødt i barndommen og i livet i øvrigt, vil behovene gøre sig gæld­ende på mere eller mindre hensigtsmæssige måder i personens voksne liv og påvirke hvordan den enkelte udtrykker sig og ud­folder sig i sit liv – man er måske tilbage­holdende, frygtsom, frustreret, plaget af skyld­følelser, drevet rundt i hektisk aktivitet, plaget af depression eller angst.

Organisk psykoterapi fokuserer både på evnen til at kunne handle og udtrykke sig konkret og hensigtsmæssigt i livets mange for­skellige situationer, på mødet mellem mennesker og på den enkeltes evne til at være i kontakt med følelsen af ’bare at være til’.

Det særegne for Organisk Psykoterapi i forhold til andre terapiretninger er koblingen mellem kropslig resonans og det relationelle.

Vi arbejder ud fra 4 værens- eller relationscentre:

 • At kunne være ud fra sit eget centrum med selvaccept. At kunne finde ro og hvile i sig selv. Både alene og sammen med andre.
 • At kunne indgå i meningsfulde relationer til andre – herunder kærlighedsforhold. Mange længes efter en god og dyb relation, men har svært ved at få det til at fungere i praksis.
 • At kunne handle målrettet og i overensstemmelse med både den indre og den ydre virkelighed.
 • At kunne begribe og forstå sig selv, sin omverden og sine relationer – kort sagt at få indsigt i sin måde at være i verden på.

Selve ordet organisk sigter både til den måde, den enkeltes proces udfolder sig på – indefra, i det tempo, der passer den enkelte organisme (ofte langsomt), og til det forhold, at der ikke nedlægges bestemte, på forhånd fastlagte tolkninger over klientens oplevelser. Målet er nemlig ikke at lave mennesker om, men at sætte den enkelte i stand til at finde det indre mod til at hvile i sin egen væren og finde friheden til at være (mere af) den man er – inderst inde.

Fundamentet i organisk psykoterapi er den gode samtale, men derudover inddrgaer vi opmærksomhed på kroppen. Dine følelser og tanker gør noget ved din krop – og dine kropslige reaktioner gør noget ved dine følelser og tanker. Det er en holistisk tilgang til det terapeutiske arbejde – at se på det hele mennesker.

I organisk psykoterapi arbejdes med skabe kontakt mellem krop, psyke og sjæl – på at åbne for de dybere følelser og for de ægte behov.

 • Hvad føler jeg
 • Hvad har jeg brug for
 • Hvordan kan jeg give udtryk for mine behov
 • Hvordan kan jeg dække mine behov i kontakten med mig selv og i kontakten med andre mennesker

Gestaltterapi:

Gestaltterapiens grundidé er, at enhver er ansvarlig for sine egne valg og handlinger indenfor de rammer, som sættes af omgivelserne (= på de vilkår, man nu har). Terapien fokuserer på at bevidstgøre klientens følelser, reaktioner og handlinger, for at hun tydeligere kan erkende og se sig selv og sine valg.

Terapiens mål er således ikke forandring, men klarhed

Bevidstgørelsen skabes ved f.eks. samtale, visualisering, rollespil, tegning, drømmearbejde mm., hvorved klientens tidligere, ufærdige oplevelser (de såkaldte uafsluttede gestalter) bearbejdes. Arbejdsgrundlaget er nu’et, fordomsfrihed, ansvarlighed og ærlighed. Udover det er der ingen fast matrix, bestemte værktøjer eller specielle fremgangsmåder. Hver eneste terapitime skabes med klienten i centrum. Det er altid klienten, der viser vejen.

Formålet med gestaltterapi er ikke at skabe forandring – det handler nærmere om at skabe klarhed og bevidsthed om sine følelser, tanker, reaktioner og handlinger. Her er terapeut og klient ligeværdige, og terapien anses derfor ikke som en behandling. Terapeutens mål er at skabe en selverkendelse hos klienten og hjælpe ham eller hende på vej videre med den rette rådgivning og behjælpelige værktøjer. Det sker ved, at terapeuten søger at frembringe “gestalter” hos klienten, som er de oplevelser, mennesker kommer ud fra og opfattes som helheder i hukommelsen. Her kan der opstå tomrum, hvis man har oplevet uafsluttede situationer gennem livet og låst sig fast på disse, hvilket gestaltterapien søger at udfylde. Ved at finde frem til disse tomrum er det muligt at genvinde sin fleksibilitet og finde flere handlemuligheder, som man tidligere ikke kunne komme frem til.

Hvordan foregår gestaltterapi?

En gestaltterapeut benytter hele sin krop og sit sind i terapien og konfronterer ved verbalt at give udtryk for sine følelser over for den person, der er i terapi. Det kan, for den person der er i terapi, føles lidt som at sidde i “den tomme stol”, når gestaltterapeuten arbejder med en. Terapeuten er dermed ikke neutral i sin terapi, da målet, om at opnå selverkendelse, opnås i det øjeblik, hvor terapeut og klient mødes i “nuet”. Her er man i centrum som den, der selv skal finde sin egen vej mod klarhed og bevidsthed. Gestaltterapi benyttes som regel til mennesker, der ønsker at udvikle sig personligt, eller som har psykiske problemer af mindre grad. Terapiformen er konfronterende, omsorgsfuld og ærlig med det formål at finde frem til selverkendelsen af det problem, man har. Gestaltterapien ser derfor ikke klienten som problemet, men hjælper han eller hun med at finde frem til det problem, klienten er med til skabe som et problem for sig selv – og dermed, hvad man kan gøre anderledes for at undgå problemet fremadrettet.

Moderne gestaltterapi baseres på respekt

Det betyder, at enhver klient i terapirummet møder accept af netop den, han eller hun er. Eller sagt med andre ord: Klienten er ikke problemet. Det er klientens problem, der er problemet. På grundlag af aktualitet, opmærksomhed og ansvarlighed består terapien derfor i at undersøge, hvordan klienten medvirker til at skabe sit problem. Og (hvis hun ønsker det) hvad hun så kan gøre anderledes.
Klient og terapeut mødes som ligeværdige, for gestaltterapi er ikke en behandling. Terapeutens formål er at gøre sig selv undværlig ved at tale til klientens ressourcer, så han kan øge sin selvstøtte. Terapeuten er en følgesvend, der er parat med et venligt skub og en støttende hånd, når klienten begiver sig ud på rejsen imod sig selv.

Gestaltterapiens oprindelse:

Gestaltterapi er en eksistentiel, eksperimenterende og oplevelsesorienteret psykoterapi, grundlagt af Fritz og Laura Perls i perioden 1930-1970. Gestaltterapien er optaget af, hvordan vi som mennesker er i kontakt med os selv og vores omgivelser.
I følge Fritz Perls går vores livsenergi kun igennem de dele af vores personlighed, som vi identificerer os med. Så længe livsenergien ledes udenom sanserne og musklerne og i stedet går igennem vores fantasiliv, som vi fejlagtigt tror er virkeligheden, indskrænkes vores livsenergi.

Derfor har kroppen og de sansninger, der er forbundet til den, en meget central plads i gestaltterapien. Den er vores forbindelse til virkeligheden, da det er gennem den, vi sanser os selv og den virkelige verden omkring os.
En af gestaltterapiens teknikker er “stolearbejde”, som er en vej til at bearbejde indre eller ydre spændingstilstande eller konflikter. Stolene repræsenterer en materialisering af dele af personens indre liv eller relationer. Arbejdet er en eksperimenterende undersøgelse af, hvad der sker med klienten, når han/hun mærker de forskellige elementer ved at sidde på de forskellige stole. Gennem stolearbejdet kan klienten integrere ubevidste sider af sin personlighed eller opdage nye perspektiver på stivnede eller konfliktfyldte tilstande.

Vores natlige drømme er et andet sted, hvorfra vi kan hente ubevidst stof eller skyggemateriale. Her tilbyder gestaltterapien også en kraftfuld metode til at integrere uopdagede sider af klienten, som efterfølgende kan være til rådighed i klientens livsudfoldelse.

Eksistentiel psykoterapi:

De eksistentielle temaer er grundvilkår, vil alle lever med. Det er temaerne:

 • Døden
 • Meningsløsheden
 • Frihed og ansvar
 • Ensomheden.

Mange bliver først bevidst om disse livsvilkår, når man kommer i en krise i livet.
Vi bliver berørt af de eksistentielle temaer ved tab. Det kan fx være, hvis en der står os nær dør, hvor vi mærker sorgen og savnet over den vi har mistet, og samtidig også konfronteres med vores egen død. Det kan opleves meningsløst og vi kan pludselig føle os meget alene. Det kan også være ved sygdom, skilsmisse, arbejdsophør, når voksne børn flytter hjemmefra el.lign.
Eller når vi står overfor nye store forandringer, skift i livet og valg vi skal foretage, som vedrører vores fremtid. Valg af studie og arbejde – skal jeg blive gift eller skilt? – vil jeg have børn eller et liv uden? – skal jeg flytte? osv.

Denne bevidsthed kan skærpe opmærksomheden på, om vores eget liv har et tilfredsstillende indhold, eller om det opleves meningsløst. Og efterfølgende på friheden til og ansvaret for, at vælge de veje i vores liv, som kan skabe et meningsfyldt liv.

Eksistentiel terapi fokuserer på fri vilje, selvbestemmelse og søgen efter mening. Ofte vil terapien centrer sig mere om dig, i stedet for på symptomet. Tilgangen i eksistentiel terapi vil styrke din evne til at træffe rationelle valg og udvikle dit potentiale.

Interventioner har ofte til formål at øge selvbevidsthed og selvforståelse. Eksistentielle psykoterapeuter forsøger at forstå og lindre en række symptomer, herunder overdreven angst, apati, fremmedgørelse, nihilisme, unddragelse, skam, afhængighed, fortvivlelse, depression, skyld, vrede, bitterhed, formålsløshed og vold. De fokuserer også på livsforbedrende oplevelser i relationer, kærlighed, omsorg, engagement, mod, kreativitet, magt, vilje, tilstedeværelse, spiritualitet, individualisering, selvrealisering, ægthed, accept, transcendens og ærefrygt.

I eksistentiel psykoterapi bruger man en række forskellige tilgange, men overordnet handler det om fokus på dit ansvar og din frihed. Psykoterapeuten hjælper dig fx. med at finde mening med angst. Man finder hen til meningen ved at kunne se, at man har en mulighed for, at vælge at tænke og handle ansvarligt. Og ved at konfrontere negative interne tanker, snarere end udefrakommende kræfter som samfundsmæssigt pres eller held. At fremme kreativitet, kærlighed, ægthed og fri vilje er måder og veje, der hjælper dig med at bevæge dig mod transformation.

På samme måde træner den eksistentielle terapeut dig i at møde den angst, der frister dig i at misbruge stoffer. Og i stedet vil terapeuten leder dig i retning af at tage ansvar. Målet er at du lærer at træffe mere viljestærke beslutninger som hvordan du bor. Idet man tilstræber at finde ind til din kreativitet og din kærlighed til livet, i stedet for at lade udefra kommende begivenheder bestemme din adfærd.

Denne terapiform kan på grund af dens fokus på eksistens og formål, nogle gange opfattes som pessimistisk. Men det er slet ikke meningen, meningen er at være positiv og have fleksibel en tilgang. Når terapien er bedst i henhold til det tyvende århundredes filosof Paul Tillich, konfronterer eksistentiel psykoterapi retfærdigt og ærligt. Den konfronterer livets “ultimative bekymringer”, herunder ensomhed, lidelse og meningsløshed. Specifikke bekymringer er forankret i hver enkelt persons oplevelse, men den nutidige eksistentielle psykoterapeut Irving Yalom siger, at de universelle bekymringer er død, isolation, frihed og tomhed.

Vi kan alle sammen have brug for en ledsager i perioder af vores liv. Eksistentiel psykoterapi kan være en hjælp for dig, hvis du kan nikke genkendende til noget af følgende:

 • Du kan have et dårligt forhold til dig selv, der for eksempel kan være forbundet med, at du har lavt selvværd, er meget selvkritisk eller har problemer med dig selv i dit arbejde eller på din uddannelse
 • Du kan have ondt i livet, der for eksempel kan være forbundet med, at du oplever vanskeligheder med at finde retning i livet, du kan mangle klarhed over dine livsværdier og livsmål, eller du kan savne en oplevelse af tilfredshed eller mening med livet.
 • Du kan have vanskeligheder med at håndtere dine følelser eller problemer i livet, du kan overreagere på bestemte problemer eller situationer, du kan tænke for meget over tingene, du kan have svært ved at handle på dine tanker og fornemmelser, du kan have svært ved at træffe valg og beslutninger
 • Du kan være i livskrise eller opleve stress, angst eller depression.
 • Du kan have svært ved at acceptere sygdom eller død eller du kan have svært ved at komme overens med handicap.
 • Du kan have svært ved at være alene eller du kan føle dig tom i dit eget selskab.
 • Du kan have svært ved at indgå i relationer til andre, du kan have svært ved at være dig selv sammen med andre, du kan har svært ved at sætte grænser eller du kan opleve vanskeligheder med kærlighed, venskaber eller familie

Gennem eksistentiel psykoterapi får du en mulighed for at blive fuldt engageret i livet som hele det menneske, du er.

Udbyttet af eksistentiel psykoterapi kan være:

 • Du får bedre kontakt til dig selv, du får et bedre selvbillede, du får bedre selvværd, får nemmere ved at acceptere dig selv, bliver mindre selvkritisk og får bedre ved at slå igennem i arbejde og på uddannelse.
 • Du får mulighed for at leve livet ud fra dine livsmål og livsværdier, du bliver mere livsduelig og livstilfreds, du finder orientering i livet, du finder engagement og livsglæde, du finder mening med livet.
 • Du får forståelse for dine følelser og bedre ved at håndtere dem, du bliver i stand til at træffe valg og beslutninger, du bliver mere fri i tilværelsen, du bliver mere nærværende, du får mere ro i tilværelsen
 • Du bliver i stand til at acceptere sygdom eller handicap og ser muligheder frem for begrænsninger, du får et afklaret forhold til døden og fortiden
 • Du får nemmere ved at være alene og føler mindre ensomhed i dit eget selskab.
 • Du får nemmere ved at adskille dig fra andre, du får nemmere ved relationer til andre, du bliver bedre til at være dig selv sammen med andre, du bliver bedre til at sætte grænse, du får nemmere ved venskaber, kærlighed og familie.

Kontakt mig på telefon 20 81 56 59 for spørgsmål, eller hvis du er klar til at booke en tid.

Jeg tilbyder terapi fra min klinik i Hvidovre. Mine klienter kommer lokalt fra Hvidovre og omegn, som Rødovre, Brøndby, Glostrup, Valby og Frederiksberg. Men jeg har også mange klienter fra hele København samt andre steder på Sjælland.

BOOK ONLINE

At tage kontakt til mig kan være første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe jer med afklaring i forhold til jeres liv, og til at være i livet med mere ro, mening og glæde.

Kontakt mig

Info

Psykoterapeut og Parterapeut
Henrik Hansen

Hvidovrevej 137, 1. Sal – Lokale 114
2650 Hvidovre

Der er 2 timers gratis parkering bag ved bygningen.
Husk p-skiven!
Lokalet er tæt på motorvej og s-station.
Bus nr. 140 holder lige ude foran bygningen.

Kontakt

Jeg kan kontaktes alle dage på:

Telefon: 20 81 56 59
Du er velkommen til at lægge en besked eller skrive en sms, hvis ikke jeg svare.

E-mail: parogpsykoterapeut@gmail.com

Cookie- og privatlivspolitik

Cvr: 40704825
Mobilepay: 244366
Lunar Bank – Reg + Kontonr: 6695 – 10019113782